Zbudujmy GUMed przyszłości. Słowo do społeczności akademickiej

StartZbudujmy GUMed przyszłości....

Szanowni Państwo,

Drogie Elektorki, Drodzy Elektorzy,


jako kandydatka na funkcję rektora naszej wyjątkowej Uczelni, mam przyjemność przybliżyć Państwu moją propozycję rozwoju GUMed w nadchodzącej kadencji.

Przez ostatnie osiem lat pełniłam funkcję prorektora do spraw klinicznych. To w tym czasie notuje się największy rozwój nie tylko naszego kompleksu szpitalnego, ale również akademickich badań klinicznych. Od ponad 10 lat mam zaszczyt kierować pracą Zakładu Radiologii, będącego jedną z największych jednostek radiologicznych w Europie. Nasz zespół wykonuje kilkaset tysięcy badań rocznie i jednocześnie jest silny naukowo. W ocenie parametrycznej jednostek GUMed zajmuje miejsce w pierwszej 10, z najwyższą kategorią A.

Moją aktywność zawodową, obok obowiązków organizacyjnych i naukowych, wypełniają badania i konsultacje w ramach codziennej pracy klinicznej, a także prowadzenie ćwiczeń, seminariów i wykładów dla studentów oraz opieka nad doktorantami i SKN Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką Zdrowotną.

Wyrazem uznania dla moich dotychczasowych osiągnięć był jednogłośny wybór na zaszczytną funkcję prezesa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, którą sprawuję jako druga kobieta w niemal 100-letniej historii PLTR.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z moją wizją i planami rozwoju Uczelni w kadencji 2024-2028.


DYDAKTYKA – jako mama dwóch synów, którzy niedawno ukończyli naukę, rozumiem doskonale problemy życia studenckiego. Są to potrzeby doraźne na tu i teraz, jak np. szafki na przechowywanie materiałów i rzeczy osobistych, szybkie i bez ograniczeń Wi-Fi czy bardziej przyjazny kampus. W dobie postępującej globalizacji, rosnącej konkurencji i zmian technologicznych, program edukacyjny dla kierunków medycznych powinien być nowoczesny, interdyscyplinarny oraz dostosowany do dynamiki rynku pracy.

Istnieje pilna potrzeba weryfikacji programów edukacyjnych, z położeniem nacisku na interdyscyplinarność, większe upraktycznienie i poszerzenie oferty zajęć symulacyjnych o wszystkie Wydziały. Konieczne są działania w obszarze realnej pomocy i nastawienia dydaktyki na przygotowanie do egzaminów LEK/LDEK, dalszego szkolenia kadr dydaktycznych i zaadoptowania przejrzystego systemu e-dydaktyki.

Studia powinny być wspaniałym okresem rozkwitu zainteresowań, nie tylko naukowych. Oczywiście Uczelnia powinna przygotować do wykonywania zawodu, ale również stwarzać warunki pozwalające odkrywać własny potencjał i rozwijać kompetencje także pozazawodowe. Wzorem najlepszych uczelni świata należy wspierać dotychczasową aktywność sportową i artystyczną, tworząc warunki do kontynuacji pozanaukowych zainteresowań.

Chcę wesprzeć system mentoringu, tak ważny w indywidualnym rozwoju, zwiększyć wsparcie stypendialne i grantowe, a także możliwości zatrudnienia studentów do pracy w charakterze asystenta lekarza, dydaktyka czy farmaceuty.


NAUKA – nasza społeczność ma ogromny potencjał, zapał i innowacyjne pomysły, jednak ich realizację niejednokrotnie utrudnia niewystarczające wsparcie projektowe i administracyjne. Udoskonalenia wymaga także pomoc statystyczna, metodologiczna i językowa od samego momentu zgłaszania idei badawczej, jak również mało elastyczne formy zatrudnienia.

Uczelnia powinna silniej niż dotychczas wspierać nauki podstawowe i ich translację na praktykę kliniczną oraz rozwijać badania interdyscyplinarne, łączące nauki medyczne z innymi dziedzinami.

Budując pozycję ekspercką naszej Uczelni, należy istotnie zwiększyć udział GUMed w projektach o zasięgu światowym oraz komercjalizujących wyniki badań, wykorzystując na szeroką skalę współpracę wieloośrodkową i międzynarodową.

Mam świadomość, że środki pochodzące z subwencji są niewystarczające do realizacji wszystkich ambitnych planów. Istotne jest, by podjąć trud zwiększenia wsparcia w pozyskiwaniu różnorodnych źródeł finansowania badań naukowych, szerszej działalności usługowej i komercyjnej oferty kształcenia.


KLINIKA – dzięki dobremu zarządzaniu nasze podmioty lecznicze (UCK, UCMMiT, UCS i CMR) są w dobrej kondycji finansowej i oferują wysoką jakość świadczeń. Jestem świadoma, że nadal są obszary wymagające usprawnienia. Jako lekarz praktyk znam bolączki codziennego życia klinicznego (np. przeciążenie pracą administracyjną), które wymagają pragmatycznego i skutecznego podejścia systemowego.

Moim nadrzędnym celem jest wspieranie dalszego rozwoju UCK, UCMMiT, UCS oraz CMR i działania na rzecz ułatwienia pracy personelu medycznego.

Za mojej kadencji prorektorskiej realizowane były duże inwestycje. To doświadczenie jest kluczowe w kontekście trwającej budowy nowej siedziby UCS oraz rozpoczynającej się inwestycji Centrum Medycyny Pediatrycznej czy planowanej budowy Centrum Medycyny Ambulatoryjnej, mieszczącej także Oddziały Jednego Dnia.

Nadal będę wspierać UCMMiT, aktywnie zabiegając o fundusze na rozszerzenie zakresu jego działalności i rozbudowę, jak również czynić starania o pozyskanie terenów rozwojowych pod inwestycje dla GUMed i UCK.

Szansą na realizację wielu kluczowych aktywności będzie skuteczne wykorzystanie funduszy Krajowego Planu Odbudowy.


ORGANIZACJA – w naszej społeczności akademickiej chcę odbudować poczucie wspólnoty, bezpieczeństwa i sprawczości. Uniwersytet jest przestrzenią, w której swobodnie wymieniamy myśli i poglądy w kulturze szacunku i podejmujemy decyzje o naszej przyszłości i kierunkach rozwoju.

Jednym z moich strategicznych celów jest utworzenie pierwszego partycypacyjnego Budżetu Obywatelskiego na projekty studenckie i pracownicze, dzięki którym każdy będzie miał realny wpływ na kształtowanie najbliższego otoczenia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pracowników, doktorantów i studentów, pragnę powołać wspierającą rozwój Uczelni i nauki Fundację GUMed oraz niezwykle potrzebne Centrum Wsparcia Psychologicznego.

Uniwersytet medyczny to jednostka wyjątkowa, a zarządzanie nią wymaga znajomości jej unikalnego charakteru. W moich działaniach kierować się będę zasadami szacunku, uczciwości oraz partnerstwa.

Doceniam ogromny potencjał i doświadczenie pracowników Uczelni. Uważam, że naszą uwagę powinniśmy koncentrować na profesjonalnych kadrach własnych, wzmacnianiu kompetencji pracowniczych, podniesieniu satysfakcji z wykonywanej pracy oraz aktywnym propagowaniu awansu wewnętrznego jako atrakcyjnej ścieżki rozwoju zawodowego.


KAMPUS PEŁEN ŻYCIA – wspólnie zdecydujemy, jak zagospodarować przestrzeń, by była sprzyjająca nie tylko dla nauki, pracy, ale i chwili relaksu. W tym celu będziemy dążyli m.in. do rozbudowy infrastruktury socjalnej, powstania nowych miejsc odpoczynku, punktów gastronomicznych, miejsc do podgrzania posiłku czy przygotowania ciepłego napoju. Istotne jest także bardziej dostępne i lepiej wykorzystane Centrum Sportu i wydłużenie godzin otwarcia Biblioteki Głównej.

Z doświadczenia wiem, jak ważne jest, by GUMed stał się uczelnią przyjazną rodzicom, z własnym przedszkolem, pokojami rodzinnymi, punktami karmienia czy przewijakami.

Niewątpliwie dalszej modernizacji i poszerzenia wymaga baza noclegowa naszego kampusu, konieczna jest także dyskusja o reaktywacji Klubu Medyk jako miejsca naszych wspólnych spotkań, a także aktywne współdziałanie z Miastem Gdańsk w celu poprawy dostępności miejsc parkingowych.

Dotychczas budowaliśmy głównie nowoczesną bazę kliniczną – dzisiaj musimy szczególnie zadbać o poszerzanie infrastruktury dydaktycznej i naukowej naszego Uniwersytetu.Wierzę głęboko, że w tych niełatwych czasach siłą gwarantującą szybki postęp i rozwój Uczelni jest zaangażowanie, harmonia i jedność. Tylko dzięki współpracy i odpowiedzialnemu budowaniu zespołów możemy odnieść sukces, robiąc kolejny krok w bezpieczną przyszłość.


Mam nadzieję na osobiste spotkanie z każdym z Państwa. W przypadku pytań, konieczności wyjaśnień lub chęci rozmowy zapraszam do kontaktu osobistego, mailowego edyta.szurowska@gumed.edu.pl lub za pośrednictwem moich mediów społecznościowych.

Zbudujmy razem GUMed przyszłości!


Z wyrazami szacunku