Oferta prostudencka

StartOferta prostudencka

Oferta prostudencka

W STRONĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • społeczność studencka współodpowiedzialna i współdecydująca o rozwoju Uczelni – cykliczne kolegia rektorskie/dziekańskie z udziałem przedstawicieli studentów i doktorantów
 • utworzenie Students Front Office przy Prorektorze ds. studenckich celem wsparcia studentów i doktorantów, także ED, we wszelkich sprawach organizacyjnych oraz administracyjnych, włączając inicjatywy naukowe i dydaktyczne
 • utworzenie pierwszego partycypacyjnego Budżetu Obywatelskiego na projekty studenckie
 • powołanie Fundacji GUMed wspierającej także potrzeby studentów
 • Centrum Wsparcia Psychologicznego
 • wsparcie rozwoju także pozazawodowego i kontynuacji pozanaukowych zainteresowań
 • przyjazny powrót z Erasmusa – zaliczenie ECTS, wolny tydzień na odrabianie zajęć
 • więcej środków na aktywności integracyjne studentów (USS)
 • zwiększenie środków na działalność Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Studenckich Kół Naukowych i innych organizacji studenckich
 • wsparcie procesu adaptacji studentów I roku
 • wakacyjny obóz studencki – dwutygodniowy obóz połączony z praktyką studencką, służący integracji środowiska akademickiego i planowania dalszej kariery
 • tygodniowy obóz innowacji studenckich, poprzedzony warsztatami z innowacji

DYDAKTYKA PRZYSZŁOŚCI

 • projekt mentorski: mentor – student, 12 miesięcy, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, wsparcie kariery studenta
 • Young Scientist Program skierowany do młodych naukowców (też studentów), rozwijający umiejętności badawcze oraz wspierający innowacyjne projekty
 • oswajanie lęku przed porażką i nauka wyciągania wniosków z błędów – spotkania „Żegnaj porażko”
 • zwiększenie dostępnych miejsc dla asystentów lekarza/innych
 • stworzenie miejsc dla asystentów dydaktycznych
 • wykorzystanie potencjału interdyscyplinarności międzywydziałowej – zajęcia międzywydziałowe i fakultety dla różnych kierunków/zajęcia w ramach FarU
 • zwiększenie liczby interdyscyplinarnych zajęć klinicznych i kliniczno-przedklinicznych, z możliwością tworzenia modułów
 • lifelong learning – szerzenie idei uczenia przez całe życie; ambitna postawa i chęć samodoskonalenia
 • lepsze przygotowanie do LEK/LDEK (dofinansowanie kursów); zajęcia przygotowujące do egzaminów (opracowywanie pytań; sprawdzanie wiedzy na zajęciach; poprawa pozycji w rankingu CEM)
 • cyfryzacja rozwiązań dydaktycznych, włączając m.in. unowocześnienie środowiska nauczania poprzez wprowadzenie zunifikowanej platformy studenta
 • poprawa pomocy dydaktycznych (skrypty, książki, virtual reality)
 • uklinicznienie kierunków na Wydziale Farmaceutycznym
  • rozbudowa programu zajęć aptecznych w Aptece Szkoleniowej
  • wdrożenie stanowiska asystenta farmaceuty dla studentów WF (UCK, GUMed)

NAUKA – SIĘGAJMY WYŻEJ I WYŻEJ

 • strategia silnej współpracy międzynarodowej poprzez ułatwienie wymiany kadr, w tym studentów i doktorantów
 • zapewnienie wolności naukowej oraz poszanowania realnego udziału studentów w projektach naukowych, włączając wsparcie w prowadzeniu badań klinicznych
 • podniesienie internacjonalizacji szkoły doktorskiej
 • promowanie udziału studentów w projektach grantowych na pierwsze zespoły badawcze finansowane przez GUMed
 • kampania informacyjna dla studentów i doktorantów na temat jak publikować i gdzie (Q1, D1, IF)
 • wsparcie studentów w postaci Programów Grantowych IDUB, celem rozwoju naukowego i kompetencji pozazawodowych

KAMPUS TĘTNIĄCY ŻYCIEM

 • konieczność rozbudowy infrastruktury socjalnej
 • punkty gastronomiczne – stołówka, miejsca do podgrzania posiłku, przygotowania kawy i herbaty
 • rozbudowa bazy szatniowej (CMN, CMI)
 • nowe miejsca odpoczynku, m.in. na terenie CBM
 • reaktywacja Klubu Medyk, aktywizacja życia towarzyskiego
 • remont DS2, staranie się o fundusze na modernizację akademików
 • poprawa infrastruktury dla studentów z niepełnosprawnością
 • bardziej dostępne i lepiej wykorzystane Centrum Sportu
 • dostępna Biblioteka – wydłużenie godzin otwarcia
 • propagowanie działań na rzecz zrównoważonej mobilności.