Skrócony życiorys

StartSkrócony życiorys

Jestem nauczycielem akademickim, lekarzem, specjalistą w zakresie radiologii i radiodiagnostyki. Kieruję II Zakładem Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakładem Radiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W kadencjach 2016-2020 i 2020-2024 sprawuję funkcję prorektor ds. klinicznych GUMed. Od 2023 r. jestem prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

KARIERA ZAWODOWA

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku ukończyłam w 1993 r. Stopień naukowy doktora otrzymałam w 2003 r. na podstawie pracy pt. Zastosowanie wielofazowej spiralnej tomografii komputerowej i tomografii rezonansu magnetycznego w różnicowaniu litych zmian ogniskowych w wątrobie przygotowanej pod kierunkiem prof. Michała Studniarka. Stopień doktora habilitowanego uzyskałam w 2012 r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy zatytułowanej Ocena zmian współczynnika dyfuzji w nowotworach wątroby leczonych ablacją prądem o wysokiej częstotliwości na podstawie badań MR. W 2019 r. otrzymałam tytuł profesora nauk medycznych.

Przez całe życie zawodowe związana jestem z macierzystą Uczelnią i Zakładem Radiologii – początkowo jako asystent od 1995 r., adiunkt od 2005 r., a następnie jako kierownik II Zakładu Radiologii, który utworzyłam w 2011 r. W 2014 r. zostałam powołana na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Odbyłam wiele staży zagranicznych, w tym w 1993 r. w Klinice Anestezjologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Leueven, w 2012 r. na Uniwersytecie Ruprechta i Karola w Heidelbergu, a w latach 2015 i 2018 w Szpitalu Mount Sinai na Oddziale diagnostyki obrazowej u prof. Davida Yankelevitz’a w Nowym Jorku. W latach 2020-2021 byłam zatrudniona na stanowisku profesora wizytującego na Uniwersytecie Mediolańskim.

W 2022 r. ukończyłam studia MBA w Ochronie Zdrowia prowadzone przez GUMed i Uczelnię Łazarskiego.

Jestem autorką prawie 250 prac naukowych (451 IF, 10022 MNiSW) i promotorem dziewięciorga doktorów. Czuwam nad rozwojem Studenckiego Koła Naukowego Interdyscyplinarne Zarządzanie Opieką Zdrowotną oraz współtworzyłam program nauczania na kierunku badania kliniczne, wyróżniony certyfikatem „Studia z Przyszłością”.

Moje główne zainteresowania naukowe i kliniczne obejmują: neuroobrazowanie, radiologię onkologiczną i gastroenterologiczną oraz nowoczesne techniki obrazowania MRI.

PRACA ORGANIZACYJNA

Kieruję II Zakładem Radiologii GUMed oraz Zakładem Radiologii UCK od 2011 r. Przez dwie kadencje (2016-2023) byłam przewodniczącą Pomorskiego Oddziału PLTR. Jestem przewodniczącą Komisji ds. Szpitali Klinicznych przy Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz Senackiej Komisji ds. Klinicznych GUMed. Od 2016 r. sprawuję funkcję przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Nagród i Medali.

Jako prorektor ds. klinicznych nadzorowałam rozwój badań klinicznych w GUMed zwieńczony powstaniem Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Dzięki aktywnościom zainicjowanym w jednostkach bezpośrednio mi podległych, Gdański Uniwersytet Medyczny jest jednym z największych beneficjentów konkursów finansowanych z Agencji Badań Medycznych wpierających akademickie badania kliniczne.

NAGRODY I ODZNACZENIA

Za swoją pracę zostałam uhonorowana: Srebrnym Krzyżem Zasługi (2013 r.), Odznaką Za zasługi dla ochrony zdrowia (2015 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (2020 r.) i Medalem 100-lecia Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (2022 r.).

prof._Edyta_Szurowska.jpg


Pierwsza w GUMed kobieta na stanowisku prorektor ds. klinicznych

Druga w historii PLTR Prezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Przewodnicząca Komisji ds. Szpitali Klinicznych przy Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

Współautorka programu nauczania na kierunku badania kliniczne, wyróżnionego certyfikatem „Studia z Przyszłością”